ALLMÄNNA SAMARBETSVILLKOR

TILLSAMMANS CUP (TC)

NATIONALDAGEN 2019

 

1.       TILLÄMPNING
Dessa Allmänna Villkor, skall tillämpas då idrottsförening, bolag, fysisk person etc., nedan kallad, Arrangören, ingår samarbete med Tillsammans Cups centralorganisation, nedan kallad TC, i syfte att arrangera lokal Tillsammans Cup-turnering, nedan kallad Turnering.


2.       AVSIKT
Avsikten med de Allmänna Villkoren är att reglera förhållandet mellan TC och Arrangören i samband med arrangerande av Turneringen. Denna ska anordnas ideellt utan särskild ersättning enligt TCs grundläggande värderingar och TC Toolbox som återfinns på TCs hemsida.


3.       FÖRETRÄDE
Villkor som parterna särskilt och skriftligen har överenskommit har företräde framför dessa Allmänna Villkor.


 4.       ARRANGÖRENS SKYLDIGHETER
Arrangören åtar sig att arrangera Turneringen i enlighet med TCs grundläggande värderingar och TC Toolbox som återfinns på TCs hemsida.

Vidare ska Arrangören mäta effekten av Turneringen utifrån de mätpunkter som TC tillhandahåller via hemsidan och sedan återrapportera via Frågeformulär till TC senast den 30 juni samma år som Turneringen hålls.

Arrangören ska utforma Turneringen i enlighet med Tillsammans Cup-modellen och har ej tillåtelse att göra ändringar i denna, så som ändring av kommunikationsmaterialets utformning, typsnitt etc..

Arrangören har genom parternas samarbete med Turneringen inte rätt att binda TC vid avtal som Arrangören tecknar med tredje man.

 Arrangören är skyldig att hålla TC skadelös.

 
5.       TCs SKYLDIGHETER
TC åtar sig att förse Arrangören med det instruktioner och support som är nödvändigt för att kunna arrangera Turneringen i enlighet med TC Toolbox. 

 6.       AVTALSTID
Dessa Allmänna Villkor är tillämpliga på parternas samarbete från den dag Arrangören accepterar de Allmänna Villkoren på hemsidan till och med den dag som TC mottagit Arrangörens ifyllda Frågeformulär. 

7.      PÅFÖLJDER VID AVTALSBROTT
Om Arrangören bryter mot detta avtal, exempelvis genom att ställa in Turneringen i förtid, ska Arrangören vid anfordran återlämna samtligt marknadsförings-material etc. som denne erhållit från TC. Arrangören är vid dennes avtalsbrott skyldig att hålla TC skadelös både avseende direkt och indirekt skada.


8.       FÖRSÄKRINGAR
Arrangören ska tillse att samtliga deltagare i Turneringen omfattas av hos Arrangören förekommande försäkringar. 
 

9.       IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.
Arrangören förbinder sig att inte missbruka TCs varumärke eller göra intrång i andra immateriella rättigheter som tillhör TC. Vid intrång eller missbruk, innefattande men inte begränsat till intrång p.g.a. Arrangörens innehav eller användning av varumärke, m.m., ska Arrangören hålla TC skadeslöst.
 

10.     SEKRETESS
Arrangören förbinder sig att inte lagra personuppgifter tillhörande Turneringens deltagare i annan utsträckning än vad som är nödvändigt för att kunna genomföra Turneringen. Under och efter Turneringen får Arrangören inte delge någon annan sådan information utan TCs skriftliga medgivande i förväg. Förbindelsen innefattar vidare skyldighet att tillse att Arrangörens anställda och funktionärer personligen är bundna av samma sekretess.
 

11.     BEFRIELSEGRUND (Force Majeure)
Part skall vara befriad från påföljd till följd av underlåtenhet att fullgöra detta avtal p.g.a. omständighet som hindrar eller avsevärt försvårar eller försenar fullgörelsen. Sådan omständighet är exempelvis krig, krigshandling, terroristattack, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetsmarknadskonflikt (även om part själv deltar i konflikten), blockad, brand, översvämning eller annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning.

 
12.     TVIST
Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor och parternas åtaganden i övrigt ska avgöras av svensk domstol.